Home Raumfahrt Startlisten Site Map counter

Starts der Shuttles

Start von Atlantis

Datum Nutzlast Trägernummer Startplatz Erfolg Erfolgsquote
03.10.1985 Atlantis (STS 51-J) STS-28/51-J KSC LC39A 100,00
27.11.1985 Atlantis (STS 61-B) STS-30/61-B KSC LC39A 100,00
02.12.1988 Atlantis (STS-27) STS-27R KSC LC39B 100,00
04.05.1989 Atlantis (STS-30) STS-30R KSC LC39B 100,00
18.10.1989 Atlantis (STS-34) STS-34R KSC LC39B 100,00
28.02.1990 Atlantis (STS-36) STS-36R KSC LC39A 100,00
15.11.1990 Atlantis (STS-38) STS-38 KSC LC39A 100,00
05.04.1991 Atlantis (STS-37) STS-37R KSC LC39B 100,00
02.08.1991 Atlantis (STS-43) STS-43 KSC LC39A 100,00
24.11.1991 Atlantis (STS-44) STS-44 KSC LC39A 100,00
24.03.1992 Atlantis (STS-45) STS-45 KSC LC39A 100,00
31.07.1992 Atlantis (STS-46) STS-46 KSC LC39B 100,00
03.11.1994 Atlantis (STS-66) STS-66 KSC LC39B 100,00
27.06.1995 Atlantis (STS-71) STS-71 KSC LC39A 100,00
12.11.1995 Atlantis (STS-74) STS-74 KSC LC39A 100,00
22.03.1996 Atlantis (STS-76) STS-76 KSC LC39B 100,00
16.09.1996 Atlantis (STS-79) STS-79 KSC LC39A 100,00
12.01.1997 Atlantis (STS-81) STS-81 KSC LC39B 100,00
15.05.1997 Atlantis (STS-84) STS-84 KSC LC39A 100,00
26.09.1997 Atlantis (STS-86) STS-86 KSC LC39A 100,00
19.05.2000 Atlantis (STS-101) STS-101 KSC LC39A 100,00
08.09.2000 Atlantis (STS-106) STS-106 KSC LC39B 100,00
07.02.2001 Atlantis (STS-98) STS-98 KSC LC39A 100,00
12.07.2001 Atlantis (STS-104) STS-104 KSC LC39B 100,00
08.04.2002 Atlantis (STS-110) STS-110 KSC LC39B 100,00
07.10.2002 Atlantis (STS-112) STS-112 KSC LC39B 100,00
09.09.2006 Atlantis (STS-115) STS-115 KSC LC39B 100,00
08.06.2007 Atlantis (STS-117) STS-117 KSC LC39A 100,00
07.02.2008 Atlantis (STS-122) STS-122 KSC LC39A 100,00
11.05.2009 Atlantis (STS-125) STS-125 KSC LC39A 100,00
16.11.2009 Atlantis (STS-129) STS-129 KSC LC39A 100,00
14.05.2010 Atlantis (STS-132) STS-132 KSC LC39A 100,00
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 32 32 100,00

Start von Challenger

Datum Nutzlast Trägernummer Startplatz Erfolg Erfolgsquote
04.04.1983 Challenger (STS-6) STS-6 KSC LC39A 100,00
18.06.1983 Challenger (STS-7) STS-7 KSC LC39A 100,00
30.08.1983 Challenger (STS-8) STS-8 KSC LC39A 100,00
03.02.1984 Challenger (STS 41-B) STS-11/41-B KSC LC39A 100,00
06.04.1984 Challenger (STS 41-C) STS-13/41-C KSC LC39A 100,00
05.10.1984 Challenger (STS 41-G) STS-17/41-G KSC LC39A 100,00
29.04.1985 Challenger (STS 51-B) STS-21/51-B KSC LC39A 100,00
29.07.1985 Challenger (STS 51-F) STS-26/51-F KSC LC39A 100,00
30.10.1985 Challenger (STS 61-A) STS-29/61-A KSC LC39A 100,00
28.01.1986 Challenger (STS 51-L) STS-33/51-L KSC LC39B 90,00
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 10 9 90,00

Start von Columbia

Datum Nutzlast Trägernummer Startplatz Erfolg Erfolgsquote
12.04.1981 Columbia (STS-1) STS-1 KSC LC39A 100,00
12.11.1981 Columbia (STS-2) STS-2 KSC LC39A 100,00
22.03.1982 Columbia (STS-3) STS-3 KSC LC39A 100,00
27.06.1982 Columbia (STS-4) STS-4 KSC LC39A 100,00
11.11.1982 Columbia (STS-5) STS-5 KSC LC39A 100,00
28.11.1983 Columbia (STS-9) STS-9 KSC LC39A 100,00
12.01.1986 Columbia (STS 61-C) STS-32/61-C KSC LC39A 100,00
08.08.1989 Columbia (STS-28R) STS-28R KSC LC39B 100,00
09.01.1990 Columbia (STS-32) STS-32R KSC LC39A 100,00
02.12.1990 Columbia (STS-35) STS-35R KSC LC39B 100,00
05.06.1991 Columbia (STS-40) STS-40 KSC LC39B 100,00
25.06.1992 Columbia (STS-50) STS-50 KSC LC39A 100,00
22.10.1992 Columbia (STS-52) STS-52 KSC LC39B 100,00
26.04.1993 Columbia (STS-55) STS-55 KSC LC39A 100,00
18.10.1993 Columbia (STS-58) STS-58 KSC LC39B 100,00
04.03.1994 Columbia (STS-62) STS-62 KSC LC39B 100,00
08.07.1994 Columbia (STS-65) STS-65 KSC LC39A 100,00
20.10.1995 Columbia (STS-73) STS-73 KSC LC39B 100,00
22.02.1996 Columbia (STS-75) STS-75 KSC LC39B 100,00
20.06.1996 Columbia (STS-78) STS-78 KSC LC39B 100,00
19.11.1996 Columbia (STS-80) STS-80 KSC LC39B 100,00
04.04.1997 Columbia (STS-83) STS-83 KSC LC39A 100,00
01.07.1997 Columbia (STS-94) STS-94 KSC LC39A 100,00
19.11.1997 Columbia (STS-87) STS-87 KSC LC39B 100,00
17.04.1998 Columbia (STS-90) STS-90 KSC LC39B 100,00
23.07.1999 Columbia (STS-93) STS-93 KSC LC39B 100,00
01.03.2002 Columbia (STS-109) STS-109 KSC LC39A 100,00
16.01.2003 Columbia (STS-107) STS-107 KSC LC39A 100,00
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 28 28 100,00

Start von Discovery

Datum Nutzlast Trägernummer Startplatz Erfolg Erfolgsquote
30.08.1984 Discovery (STS 41-D) STS-14/41-D KSC LC39A 100,00
08.11.1984 Discovery (STS 51-A) STS-19/51-A KSC LC39A 100,00
24.01.1985 Discovery (STS 51-C) STS-20/51-C KSC LC39A 100,00
12.04.1985 Discovery (STS 51-D) STS-23/51-D KSC LC39A 100,00
17.06.1985 Discovery (STS 51-G) STS-25/51-G KSC LC39A 100,00
27.08.1985 Discovery (STS 51-I) STS-27/51-I KSC LC39A 100,00
29.09.1988 Discovery (STS-26R) STS-26R KSC LC39B 100,00
13.03.1989 Discovery (STS-29) STS-29R KSC LC39B 100,00
23.11.1989 Discovery (STS-33R) STS-33R KSC LC39B 100,00
24.04.1990 Discovery (STS-31) STS-31R KSC LC39B 100,00
06.10.1990 Discovery (STS-41) STS-41 KSC LC39B 100,00
28.04.1991 Discovery (STS-39) STS-39 KSC LC39A 100,00
12.09.1991 Discovery (STS-48) STS-48 KSC LC39A 100,00
22.01.1992 Discovery (STS-42) STS-42 KSC LC39A 100,00
02.12.1992 Discovery (STS-53) STS-53 KSC LC39A 100,00
08.04.1993 Discovery (STS-56) STS-56 KSC LC39B 100,00
12.09.1993 Discovery (STS-51) STS-51 KSC LC39B 100,00
03.02.1994 Discovery (STS-60) STS-60 KSC LC39A 100,00
09.09.1994 Discovery (STS-64) STS-64 KSC LC39B 100,00
03.02.1995 Discovery (STS-63) STS-63 KSC LC39B 100,00
13.07.1995 Discovery (STS-70) STS-70 KSC LC39B 100,00
11.02.1997 Discovery (STS-82) STS-82 KSC LC39A 100,00
07.08.1997 Discovery (STS-85) STS-85 KSC LC39A 100,00
02.06.1998 Discovery (STS-91) STS-91 KSC LC39A 100,00
29.10.1998 Discovery (STS-95) STS-95 KSC LC39B 100,00
27.05.1999 Discovery (STS-96) STS-96 KSC LC39B 100,00
20.12.1999 Discovery (STS-103) STS-103 KSC LC39B 100,00
11.10.2000 Discovery (STS-92) STS-92 KSC LC39A 100,00
08.03.2001 Discovery (STS-102) STS-102 KSC LC39B 100,00
10.08.2001 Discovery (STS-105) STS-105 KSC LC39A 100,00
26.07.2005 Discovery (STS-114) STS-114 KSC LC39B 100,00
04.07.2006 Discovery (STS-121) STS-121 KSC LC39B 100,00
10.12.2006 Discovery (STS-116) STS-116 KSC LC39B 100,00
23.10.2007 Discovery (STS-120) STS-120 KSC LC39A 100,00
31.05.2008 Discovery (STS-124) STS-124 KSC LC39A 100,00
15.03.2009 Discovery (STS-119) STS-119 KSC LC39A 100,00
29.08.2009 Discovery (STS-128) STS-128 KSC LC39A 100,00
05.04.2010 Discovery (STS-131) STS-131 KSC LC39A 100,00
24.02.2011 Discovery (STS-133) STS-133 KSC LC39A 100,00
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 39 39 100,00

Start von Endeavour

Datum Nutzlast Trägernummer Startplatz Erfolg Erfolgsquote
07.05.1992 Endeavour (STS-49) STS-49 KSC LC39B 100,00
12.09.1992 Endeavour (STS-47) STS-47 KSC LC39B 100,00
13.01.1993 Endeavour (STS-54) STS-54 KSC LC39B 100,00
21.06.1993 Endeavour (STS-57) STS-57 KSC LC39B 100,00
02.12.1993 Endeavour (STS-61) STS-61 KSC LC39B 100,00
09.04.1994 Endeavour (STS-59) STS-59 KSC LC39A 100,00
30.09.1994 Endeavour (STS-68) STS-68 KSC LC39A 100,00
02.03.1995 Endeavour (STS-67) STS-67 KSC LC39A 100,00
07.09.1995 Endeavour (STS-69) STS-69 KSC LC39A 100,00
11.01.1996 Endeavour (STS-72) STS-72 KSC LC39B 100,00
19.05.1996 Endeavour (STS-77) STS-77 KSC LC39B 100,00
23.01.1998 Endeavour (STS-89) STS-89 KSC LC39A 100,00
04.12.1998 Endeavour (STS-88) STS-88 KSC LC39A 100,00
11.02.2000 Endeavour (STS-99) STS-99 KSC LC39A 100,00
01.12.2000 Endeavour (STS-97) STS-97 KSC LC39B 100,00
19.04.2001 Endeavour (STS-100) STS-100 KSC LC39A 100,00
05.12.2001 Endeavour (STS-108) STS-108 KSC LC39B 100,00
05.06.2002 Endeavour (STS-111) STS-111 KSC LC39A 100,00
24.11.2002 Endeavour (STS-113) STS-113 KSC LC39A 100,00
08.08.2007 Endeavour (STS-118) STS-118 KSC LC39A 100,00
11.03.2008 Endeavour (STS-123) STS-123 KSC LC39A 100,00
15.11.2008 Endeavour (STS-126) STS-126 KSC LC39A 100,00
15.07.2009 Endeavour (STS-127) STS-127 KSC LC39A 100,00
08.02.2010 Endeavour (STS-130) STS-130 KSC LC39A 100,00
16.05.2011 Endeavour (STS-134) STS-134 KSC LC39A 100,00
08.07.2011 Atlantis (STS-135) STS-135 KSC LC39A 100,00
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 26 26 100,00

Start von UNK

Datum Nutzlast Trägernummer Startplatz Erfolg Erfolgsquote
12.04.1981 MESA + DFI + ACIP STS-1 KSC LC39A 100,00
12.11.1981 ACIP + IECM + OSTA-1 + DFI STS-2 KSC LC39A 100,00
22.03.1982 ACIP + PDP + OSS-1 + DFI + IECM STS-3 KSC LC39A 100,00
27.06.1982 ACIP + IECM + DoD 82-1 + DFI STS-4 KSC LC39A 100,00
11.11.1982 SBS 3 + DFI + Anik C3 STS-5 KSC LC39A 100,00
04.04.1983 TDRS 1 STS-6 KSC LC39A 100,00
18.06.1983 SPAS 1 + OSTA-2 + Anik C2 + Palapa B1 STS-7 KSC LC39A 100,00
30.08.1983 DFI/USPS + Insat 1B + PFTA STS-8 KSC LC39A 100,00
28.11.1983 Spacelab 1 + Spacelab 1 Pallet STS-9 KSC LC39A 100,00
03.02.1984 IRT + Westar 6 + MMU 3 + Palapa B2 + MMU 2 + SPAS 1A STS-11/41-B KSC LC39A 100,00
06.04.1984 MMU 2 + MMU 3 + SMRM-FSS + LDEF STS-13/41-C KSC LC39A 100,00
30.08.1984 OAST-1 + Leasat 2 + Telstar 302 + SBS 4 STS-14/41-D KSC LC39A 100,00
05.10.1984 LFC/ORS + OSTA-3 (SIR-B) + ERBS STS-17/41-G KSC LC39A 100,00
08.11.1984 MMU 2 + Leasat 1 + PLT-HS376 + Anik D2 + MMU 3 + PLT-HS376 STS-19/51-A KSC LC39A 100,00
24.01.1985 USA 8 STS-20/51-C KSC LC39A 100,00
12.04.1985 Leasat 3 + Anik C1 STS-23/51-D KSC LC39A 100,00
29.04.1985 Spacelab 3 + GLOMR + Spacelab 3 MPESS + Nusat STS-21/51-B KSC LC39A 100,00
17.06.1985 Spartan 1 + Telstar 303 + Arabsat 1B + Morelos 1 STS-25/51-G KSC LC39A 100,00
29.07.1985 CRNE + Spacelab 2 Pallet 1 + PDP + Spacelab 2 Pallet 3 + Spacelab 2 Pallet 2 + IECM STS-26/51-F KSC LC39A 100,00
27.08.1985 Leasat 4 + Aussat K1 + ASC 1 STS-27/51-I KSC LC39A 100,00
03.10.1985 DSCS III B-5 + DSCS III B-4 STS-28/51-J KSC LC39A 100,00
30.10.1985 Spacelab D-1 USS + GLOMR + Spacelab D-1 STS-29/61-A KSC LC39A 100,00
27.11.1985 ACCESS + OEX Target + EASE/ACCESS MPESS + Satcom K2 + EASE + Morelos 2 + Aussat K2 STS-30/61-B KSC LC39A 100,00
12.01.1986 MSL-2 + GBA-1 + Satcom K1 STS-32/61-C KSC LC39A 100,00
28.01.1986 TDRS B + Spartan-Halley STS-33/51-L KSC LC39B 96,00
29.09.1988 TDRS 3 STS-26R KSC LC39B 96,15
02.12.1988 LACROSSE 1 STS-27R KSC LC39B 96,30
13.03.1989 SHARE HPRS + OASIS 1 + TDRS 4 STS-29R KSC LC39B 96,43
04.05.1989 Magellan STS-30R KSC LC39B 96,55
08.08.1989 USA 41 + USA 40 STS-28R KSC LC39B 96,67
18.10.1989 SSBUV-2 + Galileo + SSBUV-1 + Galileo Probe STS-34R KSC LC39B 96,77
23.11.1989 USA 48 STS-33R KSC LC39B 96,88
09.01.1990 Leasat 5 STS-32R KSC LC39A 96,97
28.02.1990 USA 53 STS-36R KSC LC39A 97,06
24.04.1990 Hubble Space Telescope STS-31R KSC LC39B 97,14
06.10.1990 Ulysses STS-41 KSC LC39B 97,22
15.11.1990 PROWLER + USA 67 STS-38 KSC LC39A 97,30
02.12.1990 BBXRT + Spacelab Astro 1 Fwd + Spacelab Astro 1 Aft STS-35R KSC LC39B 97,37
05.04.1991 Compton Observatory STS-37R KSC LC39B 97,44
28.04.1991 CRO-B + IBSS/SPAS + CRO-A + CRO-C + USA 70 + AFP-675 + STP-1 STS-39 KSC LC39A 97,50
05.06.1991 GBA-2 + Spacelab SLS 1 STS-40 KSC LC39B 97,56
02.08.1991 TDRS 5 STS-43 KSC LC39A 97,62
12.09.1991 UARS STS-48 KSC LC39A 97,67
24.11.1991 DSP F16 STS-44 KSC LC39A 97,73
22.01.1992 Spacelab IML-1 + GBA-3 STS-42 KSC LC39A 97,78
24.03.1992 Spacelab Atlas 1 Fwd + Spacelab Atlas 1 Aft STS-45 KSC LC39A 97,83
07.05.1992 INTELSAT Cradle + ASEM STS-49 KSC LC39B 97,87
25.06.1992 Spacelab USML-1 + EDO-1 STS-50 KSC LC39A 97,92
31.07.1992 TSS-1 + Eureca 1 + TSS-1 PLT + TSS-1 MPESS + EOiM-3/TEMP2A-3 STS-46 KSC LC39B 97,96
12.09.1992 Spacelab J + GAS Bridge STS-47 KSC LC39B 98,00
22.10.1992 USMP-1 Fwd + USMP-1 Aft + CTA + Lageos 2 STS-52 KSC LC39B 98,04
02.12.1992 ODERACS A + ODERACS C + ODERACS B + USA 89 + ODERACS D + ODERACS F + ODERACS E STS-53 KSC LC39A 98,08
13.01.1993 TDRS-6 STS-54 KSC LC39B 98,11
08.04.1993 Spacelab Atlas-2 + Spartan-201 STS-56 KSC LC39B 98,15
26.04.1993 USS + Spacelab D-2 STS-55 KSC LC39A 98,18
21.06.1993 GBA-5 + Spacehab SH-01 + SHOOT STS-57 KSC LC39B 98,21
12.09.1993 ORFEUS-SPAS + ACTS STS-51 KSC LC39B 98,25
18.10.1993 EDO-2 + Spacelab SLS 2 STS-58 KSC LC39B 98,28
02.12.1993 HST SM-1 SAC + HST SM-1 FSS + HST SM-1 ORUC STS-61 KSC LC39B 98,31
03.02.1994 GBA-6 + Wake Shield Facility + BREMSAT + ODERACS F + ODERACS B + ODERACS D + ODERACS C + ODERACS E + ODERACS A + Spacehab SH-02 STS-60 KSC LC39A 98,33
04.03.1994 USMP-2 Fwd + EDO-3 + USMP-2 Aft + OAST-2 STS-62 KSC LC39B 98,36
09.04.1994 Spacelab SRL-1 + MAPS STS-59 KSC LC39A 98,39
08.07.1994 Spacelab IML 2 + EDO-4 STS-65 KSC LC39A 98,41
09.09.1994 Spartan-201 + GBA-7 + LITE STS-64 KSC LC39B 98,44
30.09.1994 Spacelab SRL-2 + MAPS STS-68 KSC LC39A 98,46
03.11.1994 CRISTA-SPAS + Spacelab Atlas 3 STS-66 KSC LC39B 98,48
03.02.1995 Spacehab SH-03 + ODERACS 2F + Spartan-204 + ODERACS 2D + ODERACS 2C + ODERACS 2E + ODERACS 2B + CGP/ODERACS + ODERACS 2A STS-63 KSC LC39B 98,51
02.03.1995 EDO-5 + Spacelab Astro 2 Aft + Spacelab Astro 2 Fwd STS-67 KSC LC39A 98,53
27.06.1995 Spacelab-Mir + External Airlock/ODS STS-71 KSC LC39A 98,55
13.07.1995 TDRS 7 STS-70 KSC LC39B 98,57
07.09.1995 Wake Shield Facility + Spartan 201 + IEH-1 + GBA-8/CAPL STS-69 KSC LC39A 98,59
20.10.1995 EDO-6 + Spacelab USML-2 STS-73 KSC LC39B 98,61
12.11.1995 Stikovochniy Otsek + External Airlock/ODS STS-74 KSC LC39A 98,63
11.01.1996 OAST-Flyer + SLA-1/GAS STS-72 KSC LC39B 98,65
22.02.1996 EDO-7 + USMP-3 Aft + USMP-3 Fwd + TSS-1R + TSS-1R Deployer + TSS-1R MPESS STS-75 KSC LC39B 98,67
22.03.1996 External Airlock/ODS + Spacehab SH-04 (SM) STS-76 KSC LC39B 98,68
19.05.1996 Spartan 207 + TEAMS + PAMS + GBA-9 + Spacehab SH-05 (CMAM-4) + IAE STS-77 KSC LC39B 98,70
20.06.1996 EDO-8 + Spacelab LMS STS-78 KSC LC39B 98,72
16.09.1996 External Airlock/ODS + Spacehab SH-06 STS-79 KSC LC39A 98,73
19.11.1996 ORFEUS-SPAS + Wake Shield Facility + EDO-9 STS-80 KSC LC39B 98,75
12.01.1997 External Airlock/ODS + Spacehab SH-07 STS-81 KSC LC39B 98,77
11.02.1997 External Airlock + HST SM-2 SAC + HST SM-2 ORUC + HST SM-2 FSS STS-82 KSC LC39A 98,78
04.04.1997 Spacelab MSL-1 + EDO-10 STS-83 KSC LC39A 98,80
15.05.1997 Spacehab SH-08 + External Airlock/ODS STS-84 KSC LC39A 98,81
01.07.1997 Spacelab MSL-1R + EDO-11 STS-94 KSC LC39A 98,82
07.08.1997 CRISTA-SPAS + TAS-1 + MFD + IEH-2 STS-85 KSC LC39A 98,84
26.09.1997 Spacehab SH-09 + External Airlock/ODS STS-86 KSC LC39A 98,85
19.11.1997 USMP-4 Fwd + EDO-12 + USMP-4 Aft + Spartan 201 + AERCam/Sprint STS-87 KSC LC39B 98,86
23.01.1998 Spacehab SH-10 + External Airlock/ODS STS-89 KSC LC39A 98,88
17.04.1998 EDO-13 + Spacelab Neurolab STS-90 KSC LC39B 98,89
02.06.1998 AMS-01 + Spacehab SH-11 + External Airlock/ODS STS-91 KSC LC39A 98,90
29.10.1998 Spacehab SH-12 + Spartan 201 + PANSAT STS-95 KSC LC39B 98,91
04.12.1998 Mightysat 1 + SAC-A + PMA-2 + PMA-1 + Unity STS-88 KSC LC39A 98,92
27.05.1999 Starshine + ICC + Spacehab SH-13 STS-96 KSC LC39B 98,94
23.07.1999 Chandra X-ray Observatory STS-93 KSC LC39B 98,95
20.12.1999 HST SM-3A ORUC + HST SM-3A FSS STS-103 KSC LC39B 98,96
11.02.2000 SRTM Mast + SRL-3 (SRTM) STS-99 KSC LC39A 98,97
19.05.2000 Spacehab SH-14 + ICC STS-101 KSC LC39A 98,98
08.09.2000 Spacehab SH-15 + ICC STS-106 KSC LC39B 98,99
11.10.2000 PMA-3 + ISS Z1 ITS STS-92 KSC LC39A 99,00
01.12.2000 ITS P6 + FPP STS-97 KSC LC39B 99,01
07.02.2001 Destiny STS-98 KSC LC39A 99,02
08.03.2001 Leonardo + ICC STS-102 KSC LC39B 99,03
19.04.2001 Canadarm-2 + Raffaello STS-100 KSC LC39A 99,04
12.07.2001 Quest STS-104 KSC LC39B 99,05
10.08.2001 Simplesat + Leonardo STS-105 KSC LC39A 99,06
05.12.2001 Raffaello + Starshine 2 STS-108 KSC LC39B 99,07
01.03.2002 HST SM-3B FSS + HST SM-3B RAC + HST SM-3B SAC + HST SM-3B MULE STS-109 KSC LC39A 99,07
08.04.2002 ISS S0 ITS STS-110 KSC LC39B 99,08
05.06.2002 Leonardo + Mobile Base System STS-111 KSC LC39A 99,09
07.10.2002 ISS S1 ITS STS-112 KSC LC39B 99,10
24.11.2002 ISS P1 ITS + MEPSI STS-113 KSC LC39A 99,11
16.01.2003 FREESTAR + Spacehab RDM STS-107 KSC LC39A 99,12
26.07.2005 Raffaello STS-114 KSC LC39B 99,12
04.07.2006 Leonardo STS-121 KSC LC39B 99,13
09.09.2006 ITS P3/P4 STS-115 KSC LC39B 99,14
10.12.2006 NMARS + MEPSI 2A/2B + Spacehab SH-17 (SM) + RAFT-1 + ANDE-RR + ITS P5 + ANDE-FCL STS-116 KSC LC39B 99,15
08.06.2007 ITS S3/S4 STS-117 KSC LC39A 99,15
08.08.2007 ITS S5 + Spacehab SH-18 (SM) STS-118 KSC LC39A 99,16
23.10.2007 Harmony STS-120 KSC LC39A 99,17
07.02.2008 Columbus STS-122 KSC LC39A 99,17
11.03.2008 Kibo ELM-PS STS-123 KSC LC39A 99,18
31.05.2008 Kibo PM STS-124 KSC LC39A 99,19
15.11.2008 Picosat Solar Cell Testbed + Leonardo STS-126 KSC LC39A 99,19
15.03.2009 ITS S6 STS-119 KSC LC39A 99,20
15.07.2009 DRAGONSAT AggieSat 2 + Kibo Exposed Facility + DRAGONSAT Bevo-1 + ANDE-AS + ANDE-PS STS-127 KSC LC39A 99,21
29.08.2009 Leonardo STS-128 KSC LC39A 99,21
16.11.2009 EXPRESS ELC-1 STS-129 KSC LC39A 99,22
08.02.2010 Tranquility STS-130 KSC LC39A 99,22
05.04.2010 Leonardo STS-131 KSC LC39A 99,23
14.05.2010 Rassvet (MIM-1) STS-132 KSC LC39A 99,24
24.02.2011 Leonardo PMM STS-133 KSC LC39A 99,24
16.05.2011 AMS-02 STS-134 KSC LC39A 99,25
08.07.2011 Raffaello + PSSC-2 STS-135 KSC LC39A 99,25
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 134 133 99,25

Summiert nach dem Datum

Datum Starts Erfolge
1981 2 2
1982 3 3
1983 4 4
1984 5 5
1985 9 9
1986 2 1
1987 0 0
1988 2 2
1989 5 5
1990 6 6
1991 6 6
1992 8 8
1993 7 7
1994 7 7
1995 7 7
1996 7 7
1997 8 8
1998 5 5
1999 3 3
2000 5 5
2001 6 6
2002 5 5
2003 1 1
2004 0 0
2005 1 1
2006 3 3
2007 3 3
2008 4 4
2009 5 5
2010 3 3
2011 3 3
Gesamt 135 134
Successchart Datechart Trendchart

Summiert nach dem Version

Trägerfamilie Starts Erfolge Einsatzzeitraum
Atlantis 32 32 1985 – 2010
Challenger 10 9 1983 – 1986
Columbia 28 28 1981 – 2003
Discovery 39 39 1984 – 2011
Endeavour 26 26 1992 – 2011
Gesamt 135 134 1981 – 2011
Summarychart over Fields

Starts gruppiert nach Version und Datum

Trägerfamilie 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Atlantis Starts 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1
Challenger Starts 3 3 3 1
Columbia Starts 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1 1
Discovery Starts 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1
Endeavour Starts 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
Gesamt 135 134 99,26
Summarychart over Field and Date

Büchertipps

Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei werke über alle Trägerraketen der welt und zum zweiten zwei Bände über die europäische Trägerraketenentwicklung.

Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:

Nachb eineinm einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie aber historischer Weiterentwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.

Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.

In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.

Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Wert Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 Europäische Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4 - Europas steiniger Weg in den Orbit behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant) , das OTRAG Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4.Band 2: Europäische Trägerraketen 2: Ariane 5, 6 und Vega die aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen die wirklich alles über die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte wird mit dem Buch Internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen Daten beschränkt.

Wer nur bei Amazon einkauft (nicht im normalen Buchhandel erhältlich) der kann auch beide Bände im DIN-A4 Format auf 540 Seiten zusammengefasst erwerben. Dank der Preispolitik von Amazon ist diese Ausgabe nur wenig teurer als ein Einzelband.

Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend unabhängig voneinander sind auch die Möglichkeit sich nur über einen Träger zu informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:

Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)

Europa-Rakete

Ariane 1-4

Vega

Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6 rund 2/3 des Buches ausmachen.

Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website Raumfahrtbucher.de.


Stand der Übersicht: 31.12.2011
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.

Sitemap Kontakt Neues Bücher vom Autor Top 99